Yoga Anubhava Series

2022 YAS-Yoga Anubhava Series List -


1) January: Surya Namaskara Sadhana

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/jan2022-surya-namaskara-sadhana


2) February: SWAN Sadhana

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/feb2022-swan-sadhana


3-1) March: Vajrasana Series

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/mar2022-vajrasana-series


4-1) April: Antar Mouna

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/apr2022-antar-mouna


4-2) April: Yoga Nidra

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/apr2022-yoga-nidra
5) May: Mudra Sadhana

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/may2022-mudra-sadhana


5-2) May: Pranayama

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/may2022-pranayama


6) June: Ajapa Japa

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/jun2022-ajapa-japa


7) July: Likhita Japa

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/jul2022-likhita-japa


8) August: Yoga Nidra

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/aug2022-yoga-nidra


9) September: Pranayama

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/sep2022-pranayama10) October: Antar Mouna

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/oct2022-antar-mouna


11) November: Chidakasha Dharana

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/nov2022-chidakasha-dharana


12) December: Antar Drishti (Inner Visualization) Sadhana

https://www.atmadarshan.net/classes-courses-online-ashram/yoga-anubhava-series/dec2022-antar-dristi-sadhana